Girişimcilik ve İnovasyon

Girişimci Kimdir? Girişimcilik Nedir? Girişim Nasıl Gerçekleşir?

Girişimci, yeni fikirleri, ürünleri, hizmetleri veya iş yöntemlerini ticari başarı elde etmek amacıyla geliştiren ve bu süreçte finansal, sosyal ve psikolojik riskleri üstlenmeye hazır olan kişidir. Girişimciler, genellikle yenilikçi olma, pazar boşluklarını tanıma ve bunlara çözüm üretme, iş kurma ve yönetme, kaynakları etkin bir şekilde organize etme gibi yeteneklere sahiptirler.

Girişimcilik, yeni bir fikrin hayata geçmesi için risk alınması ve kar elde etme çabasıdır. Aynı zamanda girişimcilik mevcut bir ürün veya servisi büyük ölçüde yaratıcı çözümler üreterek geliştirip bunları uygulama tutkusunu gerektiren bir değişim ve yaratma sürecidir. Bu süreç, zamanı, eşitliği ve kariyeri hesaba katan riskler alma isteğini, etkin bir ekip oluşturma yeteneğini, gereken kaynakları düzenleme becerisini ve sağlam bir iş planı yapma yeteneğini içerir. Girişimcilik ayrıca, kaos, çelişki ve kafa karışıklığı içinde fırsatları görebilme vizyonunu da gerektirir.

Girişim, girişimcinin fikrinin oluşturulması, fikrin değerlendirilmesi, iş planının hazırlanması, kaynakların toplanması, ürün veya hizmetin geliştirilmesi ve test edilmesi, satış stratejilerinin uygulanması gibi faaliyetleri kapsayan girişimcilik süreci sonucunda ortaya çıkan ürün veya hizmettir. Bu süreç, yenilikçi bir fikrin ticari bir değere dönüştürülmesi için gereken adımları içerir ve sonunda girişimcinin pazarda rekabet edebilen, sürdürülebilir ve büyüme potansiyeli olan bir işletme kurmasını sağlar.

Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik, toplumsal sorunlara yenilikçi, sürdürülebilir ve etkili çözümler geliştirmeyi amaçlayan bir girişimcilik türüdür. Kâr amacı gütmeyen veya kârı toplumsal fayda ile birleştiren iş modelleri üzerinden, ekonomik değer yaratmanın yanı sıra sosyal ve çevresel sorunları da ele alır. Sosyal girişimciler, toplumun karşılaştığı zorluklara karşı duyarlıdır ve bu sorunları çözmek için yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojiler kullanır.

İnovasyon

İnovasyon, yeni veya mevcut fikirlerin, ürünlerin, hizmetlerin veya süreçlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi sürecidir. Temel amacı, mevcut durumu iyileştirmek, verimliliği artırmak, yeni değerler yaratmak veya kullanıcıların ve tüketicilerin ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılamaktır. İnovasyon, teknolojik gelişmeler, iş modellerindeki yenilikler, pazarlama stratejilerindeki değişiklikler veya organizasyonel yapıların iyileştirilmesi gibi birçok farklı alanda gerçekleşebilir.

Sosyal İnovasyon

Sosyal inovasyon, toplumsal ihtiyaçları karşılamaya, sosyal sorunları çözmeye veya sosyal ilişkileri ve işbirliklerini geliştirmeye yönelik yeni stratejiler, kavramlar, fikirler ve organizasyonlar geliştirme sürecidir. Bu tür inovasyonlar genellikle toplumsal katılımı ve yararı artırmak, sosyal adaleti güçlendirmek, eşitsizlikleri azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla odaklanır.

Sosyal inovasyon, teknolojik inovasyonun aksine, doğrudan ekonomik getiri sağlamaktan ziyade toplumsal değer yaratmayı amaçlar. Ancak, ekonomik ve sosyal değerler birbiriyle entegre olabilir ve sosyal inovasyonlar zamanla ekonomik faydalar da sağlayabilir. Sosyal inovasyonlar, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı aktörler tarafından geliştirilebilir ve uygulanabilir.

Örnekler arasında eğitimde yeni öğretim metodolojileri, sağlık hizmetlerinde erişimi kolaylaştıran mobil uygulamalar, çevreyi koruyan sürdürülebilir tarım uygulamaları veya toplumsal katılımı artıran dijital platformlar yer alabilir. Sosyal inovasyon, genellikle toplulukların karşılaştığı spesifik sorunlara yaratıcı çözümler bulmak için çok disiplinli yaklaşımlar gerektirir.

 

ASBÜ Sosyokent'te Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon

ASBÜ Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü (SAYE) ve ASBÜ Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Araştırma Altyapı Projesi (DİSAP) ile birlikte ASBÜ Sosyokent arasında kurulabilecek sosyal girişimcilik ağı, Türkiye'de sosyal girişimciliğin gelişimine katkıda bulunacak önemli bir yapı taşıdır. Bu iş birliği, sosyal girişimcilik ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla toplumsal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretme hedefini güçlendirir.

Sosyokent'in sosyal girişimciliğe verdiği önem, girişimcilerin toplumsal fayda sağlayacak projeler geliştirmeleri için gerekli olan destek ve kaynakların sağlanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu destek sistemini, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik eden, multidisipliner çalışmaları ön plana çıkarıp sürdürülebilir sosyal inovasyonu destekleyen bir ekosistem olarak düşünebiliriz. Bu ekosistem içerisinde yer alan ASBÜ SAYE ve ASBÜ DİSAP, sosyal girişimciler için değerli bir bilgi ve danışmanlık kaynağı oluşturur.

Sosyal girişimcilik ağı, aynı zamanda girişimciler arasında güçlü bir dayanışma ve iş birliği ortamı oluşturarak, tecrübelerin ve uygulamaların paylaşılmasını teşvik eder. Bu ortam, sosyal girişimcilerin yeni sorunları tespit edebilmelerine, karşılaştıkları zorluklara karşı ortak çözümler geliştirmelerine ve sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendiren bir ağ oluşturmalarına yardımcı olur.