asbusim@asbu.edu.tr
Katalog Portal Girisi

Rekabetçi Toplumlar

İstikrarlı bir büyüme trendi yakalamış olan ve dünyanın en büyük yirmi ekonomisinden biri olan ülkemizin, rekabetçi toplum olmanın ana unsurlarından biri olan yapısal reformların desteklenmesi, Onuncu Kalkınma Planında vurgulanan önemli bir husustur. Yapısal reformlarla ortaya konmak istenen temel hedef, ülkemizin rekabetçiliğini artırmaya katkı sunacak bölgesel rekabetçiliğin, özel sektör ve firmaların rekabetçiliğinin güçlendirilmesidir. Bu süreç, sürekli dönüşüm halindeki küresel koşullara uyum sağlayacak mekanizmalara adaptasyonu, yerel ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurarak yapmayı öngörmektedir.

2023 yılına dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olarak girmeyi hedefleyen ve halihazırda dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan ülkemiz, Dünya Ekonomik Forumunun 2015-2016 Küresel Rekabetçilik Raporuna göre rekabetçilik düzeyi açısından 140 ülke arasında 51. sırada yer almaktadır. Bu durum da ülkemizdeki rekabetçilik düzeyinin artırılması ihtiyacını beraberinde getirmektedir. İstikrarlı büyümenin sürdürülmesi ancak rekabetçilik düzeyinin de geliştirilmesiyle mümkündür. Bu minvalde, firma düzeyinden başlayarak, akademik bilgi ile toplumsal talepleri bir araya getirerek, çözüm ortaklığı geliştirecek kurumsal yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Ortaya konacak Sosyokent modeli, yalnızca bir yenilik üretme alanı değil aynı zamanda bu yeniliklerin ticarileşmesine ve sektörel rekabetin küresel ölçekte ivme kazanmasına fırsat tanıyacak nitelikte olacaktır.

wow-1.3.0.min.js