asbusim@asbu.edu.tr
Katalog Portal Girisi

Neden ASBÜ Sosyokent

Toplumsal sorunlara inovatif girişimci yaklaşımı

Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik üzerine odaklanacak bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak ASBÜ Sosyokent, kâr amacına yönelik girişimcilik faaliyetlerini ve dolayısıyla da sosyal inovasyonu destekleyecektir. Bunun için, ASBÜ bünyesinde sosyal girişimcilik alanında farkındalığı artıracak altyapı kurularak ve bu tür faaliyetlerin arttırılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda aralarında çok yetersiz düzeyde veya hiç etkileşim olmamış kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversitelerin güçlü bir ortaklık yapısında bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Sosyal İnovasyon: Toplumsal sorunlara inovatif girişimci yaklaşımı

 

Üniversitelerin farklılaşan rolü: Girişimci üniversite

Üniversitede bilimsel bilginin üretilmesinin yanında yeni fikirlerin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlayacak gerekli mekanizmaları da kurgulaması günümüzde üniversitelerden beklenmektedir. Üniversitelerde bilgi ve teknoloji transfer ofislerinin kurulması, üretilen bilgi ve fikirlerin toplumun faydasına sunulması bağlamında projelendirilmesi ve ticarileştirilmesi süreçlerinin tasarlanmasını ve geliştirilmesini sağlamaktadır. Üniversitelerde veya onların desteğiyle kurulan, kullanıcı ve girişimcileri bir araya getirecek ve aralarındaki iletişimi güçlendirecek sosyal inovasyona dair altyapı birimleri ve kuluçka merkezleri bu tür ilişkilerin geliştirilmesine yöneliktir. Bu bağlamda üniversiteler sosyal bilimlerin ekonomi, psikoloji, antropoloji ve sosyoloji gibi sosyal inovasyon ve girişimciliği ilgilendiren çeşitli alanlarında firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar.

Sosyal bilimler araştırma altyapısı: Sosyal Bilimlerde Ar-Ge ve inovasyon

 

Interdisipliner Yaklaşım

Sürdürülebilir bir kalkınma vizyonu için yalnızca sanayi, fen bilimleri ve sağlık alanlarında kalkınma yeterli olmayıp, sosyal ve beşeri alanlar ve hatta çevreyle ilgili alanlarda kalkınmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu sağlamanın yolu ise sosyal bilimlerde araştırma geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve bu alanlardaki faaliyetleri arttırmaktan geçmektedir. Sosyal bilimlerde Ar&Ge odaklı yeni ürün, süreç, yöntem ve modelleri geliştirmek ve bulguları test etmek için dünyada “yeni sosyal bilimler araştırma altyapısı” yaklaşımı kullanılmaya başlamıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde, hızla gelişen ve önemi daha fazla kavranan sosyal inovasyona yoğunlaşan Ar&Ge faaliyetleri hem pozitif sosyal etkiyi hem de finansal getiriyi uyumlaştıran bir yaklaşımın uzantısıdır. Bu paradigma değişimi sonucunda interdisipliner bir yaklaşımla mühendislik, fen bilimleri ve sağlık alanlarının katkısı sağlanacak ve bu alanlardan bilim insanlarının ve girişimcilerin de sosyal sorunların çözümüne yönelik ürün, süreç ya da yöntem geliştirmelerine katkı sunmalarının önü açılacaktır. Bu anlamda, Fen Bilimleri ve diğer alanlar ile Sosyal Bilimler alanında yapılan çalışmalar birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı konumundadır.
 

Sosyal bilimler araştırma altyapısı: Sosyal Bilimlerde Ar-Ge ve inovasyon

Yeni ürün, süreç, yöntem ve modelleri geliştirmek üzere sosyal bilimlerde Ar&Ge faaliyetlerini gerçekleştirmek ve geliştirilen hipotezleri test etmek için sosyal bilimlerde yeni araştırma altyapıları kullanılmaya ve geliştirilmeye başlanmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde hızla yükselen ve önemi kavranan sosyal inovasyon odaklı Ar&Ge faaliyetleri hem sosyal etkiyi hem de finansal getiriyi uyumlaştıran bir işletmecilik anlayışının uzantısıdır. Kurumsal bir çatı altında paydaşların bir araya getirilmesini kapsayan araştırma altyapısı kavramı ile birbiriyle etkileşim halindeki çeşitli araştırma laboratuvarlarının yanı sıra, ortak insan kaynakları havuzu, ortak sosyal alanlar, araştırma merkezleri ve paydaşların (kamu, özel sektör ve STK’lar) birlikte yeni fikirler geliştireceği bütüncül bir yapı kast edilmektedir. Bu yapı; işbirliğini, inovasyonu ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını teşvik ederken, aynı zamanda ortak alt yapılar sayesinde maliyetleri de düşürmektedir.

Özel sektör - Kamu- STK - Üniversite işbirliği : Bilgi paylaşımı ve işbirlikler informal ilişkilerle mümkündür

 

Kamu – Özel Sektör – STK – Üniversite İşbirliği İhtiyacı

  • - Sosyokentte İşletmeler Arası İş Birliği
  • - Sosyokentte Üniversite-Sanayi İşbirliği
  • - Sosyokent’te Bölgesel/Ulusal Aktörlerle İş Birlikleri
  • - Sosyokent’te Uluslararası Aktörlerle İşbirlikleri

Sosyal girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk!

wow-1.3.0.min.js