asbusim@asbu.edu.tr
Katalog Portal Girisi

Sosyal Girişimcilik

“Sosyal girişimcilik, içinde bulunduğu toplumsal yapı ve kültürden beslenir. Sosyokent, sosyal girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli altyapıyı sunar.”

Bütün inovasyon faaliyetlerinde olduğu gibi sosyal inovasyonda da temel aktör girişimcidir. Sosyal girişimci, “toplumsal sorunlara çözüm getirme amacıyla hareket eden, yeni fikirler geliştirebilen, bu fikirleri girişime dönüştürebilen ve bu faaliyetlerinin sonucunda yeni ürün ve/veya hizmet üretebilen kişidir”. Sosyal hizmet faaliyetlerinden farklı olarak sosyal girişimci, pek çok durumda sadece yardımlarla ayakta kalmayı tercih etmeyip sürdürülebilirlik amacıyla gelir getirici faaliyetlerde de bulunabilir. Diğer bir ifadeyle, sosyal girişimcilik kâr amacı gütmemek değil toplumsal faydayı öncelemektir. Sosyal inovasyon ve girişimcilik bu yönleriyle sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen ülkeler için cazip görünmektedir.


Bu yönleriyle sosyal girişimcilik sosyal inovasyon kavramıyla yakından ilişkilidir. Girişimci, yeni mal, hizmet ya da süreçleri üreten ya da bu mal hizmet ya da süreçleri geliştiren, yeni üretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilen, yeni organizasyonlar ve ağlar kurabilen, yeni pazarlara ulaşabilen, ham madde ya da diğer kaynakların sağlanabileceği yerleri keşfeden, yeni iş planlaması geliştiren kişidir. Sosyal girişimci ise burada sözü edilenden daha fazlasıdır: Sosyal girişimcinin tek motivasyonu kâr elde etmek değildir. Zira sosyal girişimci toplumsal faydayı da önemsemektedir. Bu da sosyal girişimciyi toplumsal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi mal ve hizmetler, teknolojiler ve yöntemler geliştirmesi konusunda temel aktör yapar. Kısacası, kâr hedefinin yanı sıra toplumsal katkı da sosyal girişimcinin hedefleri arasındadır.


Sosyal girişimcilik kâr amacı gütmeyi dışlamamaktadır. Sosyal inovasyonun ve girişimciliğin mali boyutu bu faaliyetlerinin nasıl örgütlendiği ile ilişkilidir. Sosyal girişimciler kâr amacı gütmeyen misyon odaklı bir yapıda örgütlenebilecekleri gibi, kâr amacı güden faaliyetleri ve toplumsal sorunların çözümünü hedefleyen faaliyetleri eş zamanlı olarak yapabilirler. Bu, sosyal girişimcinin pek çok durumda kendi kendine yeterli mali bir yapıda olmayı tercih etmesiyle ilgilidir. Burada amaç sosyal girişimcilik faaliyetlerinin sürdürülebilir kılınmasıdır. Bu tür faaliyetlerin sürdürülebilir kılınması, yani mali açıdan bağımsızlık, bazı durumlarda kâr amacı gütmeyi de beraberinde getirmektedir. Kısacası, gelir arttırıcı faaliyetlerde bulunmak için sadece kamu ve özel sektör yardımlarına başvuran sosyal girişimcinin faaliyetlerinin sürdürülebilir olamama riski vardır.


Teorik tartışmalar bir yana sosyal inovasyon örneklerinin her geçen gün arttığı ve hatta toplumsal gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden biri olarak sosyal inovasyon yapabilme becerisinin ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir. Uygulamalar ve sosyal girişimciliğin pratik boyutu, bu bağlamda, teorik tartışmaların önünde ilerlemektedir. Literatüre bakıldığında, gerekli finansal desteklerle birlikte halihazırda uğraştığı işi geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunanların ve görece küçük ölçekli işler yürütenlerin sosyal girişimcilik konusunda daha başarılı oldukları görülmektedir. Bunun yanı sıra sosyal girişimcilik, aynı zamanda içinde bulunduğu toplumsal yapıdan ve kültürden de beslenir. Başka bir deyişle içinde bulunduğu kültür, sosyal girişimciyi etkiler ve yönlendir. Bu nedenle, sosyal girişimcileri kurumsal bir çatı altında bir araya getirecek olan Sosyokent, sosyal girişimciliği güdüleyecek bir kurumsal kültür sunmalı ve girişimciliği özendirici bir yapıya sahip olmalıdır.

wow-1.3.0.min.js