asbusim@asbu.edu.tr
Katalog Portal Girisi

Girişimci & Yenilikçi Üniversite

Günümüzde üniversitelere yönelik paradigma değişimi, toplumsal beklenti odaklı bir konumlandırmayı gerektirmektedir. Üçüncü jenerasyon üniversite tanımlanmasında, girişimci üniversite vurgusu öne çıkmaktadır. Bilgi üretimi ve eğitim faaliyetlerinde üniversitenin doğrudan topluma katkı sağlaması üniversitenin girişimciliği olarak görülmektedir. Toplumsal katkı olarak, toplumun gündelik işleyişinde üniversitenin aktif bir paydaş olması aynı zamanda üniversitenin toplumun gelecek perspektifinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamasına imkan vermektedir.

Üniversitede bilimsel bilginin üretilmesinin yanında yeni fikirlerin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlayacak gerekli mekanizmaları da kurgulaması günümüzde üniversitelerden beklenmektedir. Üniversitelerde bilgi ve teknoloji transfer ofislerinin kurulması, üretilen bilgi ve fikirlerin toplumun faydasına sunulması bağlamında projelendirilmesi ve ticarileştirilmesi süreçlerinin tasarlanmasını ve geliştirilmesini sağlamaktadır. Üniversitelerde veya onların desteğiyle kurulan, kullanıcı ve girişimcileri bir araya getirecek ve aralarındaki iletişimi güçlendirecek sosyal inovasyona dair altyapı birimleri ve kuluçka merkezleri bu tür ilişkilerin geliştirilmesine yöneliktir.

Bu bağlamda sosyal inovasyon merkezlerinin bir hub olarak konumlandırılması çok yaygındır. Bu yolla sosyal inovasyon merkezleri karmaşık sosyal sorunların hem tespit edilmesi hem de çözümüne yönelik faaliyetlerin kamu, özel sektör ve STK’ların bir araya getirildiği platformlar aracılığı ile yürütüldüğü çatı kurumlara dönüşmektedir. Bu faaliyetlerin üniversite bünyesinde bir çatı altında yürütülmesi sunulan danışmanlık faaliyetleri ile de ilişkilidir. Özellikle özel sektörde faaliyet gösteren firmaların inovasyonun sosyal ve ekonomik boyutları konusundaki danışmanlık ihtiyaçları, bireysel ilişkiler yerine bu merkezler aracılığı ile daha etkin bir şekilde yürütülmektedir. Bu bağlamda üniversiteler sosyal bilimlerin ekonomi, psikoloji, antropoloji ve sosyoloji gibi sosyal inovasyon ve girişimciliği ilgilendiren çeşitli alanlarında firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar. Örneğin Singapur Social Innovation Park, Chatterbox ile sosyal girişimcileri ve ihtiyaç sahiplerini desteklemekte, atölye çalışmalarında ve tartışma toplantılarında bu grupları bir araya getirmekte ve böylece hem kamu hem de STK katılımıyla iktisadi, toplumsal ve çevresel sorunlara ilişkin yenilikçi fikirler ve projeler üretilmesine katkı sağlamaktadır.

Bu gibi örnekler aslında ulusal ve uluslararası düzeyde yeni ağlar ve ilişkiler kurmanın hem finansal kaynaklara hem de yenilikçi fikirlere ulaşmada ne gibi yardımları olabileceğini ve paydaşların ne gibi roller üstlenebileceği ortaya koymaktadır.

wow-1.3.0.min.js