asbusim@asbu.edu.tr
Katalog Portal Girisi

ASBÜ Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Teknoloji Bölgesi

ASBÜ Sosyokent, Türkiye’nin ve bölgenin toplumsal sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla sosyal inovasyon ve girişimcilik konularında uzmanlaşmış bir teknoloji geliştirme bölgesidir.

ASBÜ Sosyokent, Türkiye’nin ve bölgenin toplumsal sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla sosyal inovasyon ve girişimcilik konularında uzmanlaşmış bir teknoloji geliştirme bölgesidir.

Sosyokent, toplumsal sorunlara yenilikçi fikirler üreten girişimcileri ve bu sorunlara çözüm arayan toplum kesimlerini kurumsal bir çatı altında bir araya getirmektedir. Bu bağlamda, Sosyokent’in paydaşları; toplumsal sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunan kurumlar (kamu kurumları, belediyeler, STK’lar vb.), yenilikçi fikirler üretebilme potansiyeline sahip olan girişimciler ve firmalar, son olarak da fon sağlayıcı kuruluşlardır (kamu sektörü, kitle fonlaması, uluslararası fonlar, risk sermayesi, melek yatırımcılar vb.).

Sosyokent, sosyal inovasyon faaliyetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesine ve dolayısıyla paydaşların daha verimli bir şekilde etkileşmesine yönelik olarak bünyesinde barındırdığı merkezler, laboratuvarlar ve destek ofisleriyle hizmet vermektedir. Bu hizmetler bir yandan girişimcilere üniversitenin sosyal bilimler alt yapısından faydalanma imkânı vermekte bir yandan da ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi aşamalarında katkı sağlamaktadır.

Güçlü ve deneyimli ortaklarla Ankara girişimcilik kapasitesine katkı sağlayacak bir model

Vizyon

Kuşkusuz bir Sosyokentin idealize edilmiş üst amacı sosyal sorunlara pozitif etkisi yüksek olacak inovatif girişimlerin geliştirilmesine destek olacak hizmet ve faaliyetlerin geliştirilmesidir. Bu hizmet ve faaliyetler kapsamında inovatif girişimcilerin tespiti, sosyal inovatif alanların belirlenmesi, pazar fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olunması, ve inovatif ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi gibi hususlar yer almaktadır. Bunun içinde gerekli sistemlerin, yapıların ve mekanizmaların kurulmasını gerektirir. Bu çerçevede yapılan paydaş analizi neticesinde ortaya çıkan Ankara’da kurulması düşünülen Sosyokent’in vizyonu şu şekilde belirlenmiştir:

“Odağına bireyi ve toplumu almış; özel sektör, kamu kurumları, düşünce kuruluşları ve araştırma kuruluşları arasında güçlü bir ilişkinin kurulmasında aracı rol üstlenen, sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ilgili teknoloji geliştirmede hem işletmelere hem yasa yapıcılara yön veren, sosyal AR-GE kavramını pratiğe dönüştüren ve sosyal inovasyon geliştirmede rol modeli olan bir teknoloji geliştirme bölgesi olmak.”

Yukarıdaki vizyon ve Ankara’nın stratejik analizi çerçevesinde Ankara Sosyokent’in 3 temel alanda sosyal inovasyon faaliyetlerine odaklanması ve bu alanlarda sosyal inovasyona katkı sunan bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak konumlandırması düşünülmektedir. Bu alanların tespiti kuşkusuz şehrin kaynak donanımıyla ilişkilendirilmelidir. Ankara’da yüksek teknoloji alanlarında öne çıkan sektörler ve Türkiye’de öne çıkan sosyal sorun alanları düşünüldüğünde Ankara Sosyokent’in odaklanacağı ve kendini konumlandıracağı alanlar: sağlık/medikal/biyoteknoloji, bilişim teknolojileri, savunma ve havacılık sektörleridir.

Sosyal inovasyon odaklı bir Sosyokent, mevcut teknoloji geliştirme bölgeleriden, geliştirilecek ürünlerin toplumsal faydayı öncelemesi yönüyle ve sosyal etkileşimi güçlü tutan ergonomik donatıların çeşitliliğiyle farklılaşmayı amaçlamaktadır.

Güçlü ortaklık yapısı ile yenilikçi fikirlere yön verecek bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ihtisas alanında Türkiye’de bir ilk “Sosyokent”

Amaçlar

  • Gerçek dünyadaki sosyal yönü ağır basan sorunlara yenilikçi ve teknolojik çözümler geliştirmeyi teşvik etmek ve desteklemek;
  • Sorun-çözme odaklı bir yaklaşım çerçevesinde sosyal bilim araştırmalarını ürüne dönüştürmek;
  • İş birliği çerçevesinde sosyal bilim ve doğa bilimlerindeki araştırmacıları, uygulamacılar, politika yapıcılar ve diğer paydaşlar ile bir araya getirmek;
  • Toplumun farklı kesimleri (kamu, özel sektör ve sivil toplum) tarafından sosyal hayatta karşılaşılan sorunlara yenilikçi ve teknolojik çözümlerin arandığı bir adres (merkez) haline gelmek;
  • Ortaya çıkan çözümleri birer ürün olarak ticarileşmelerine destek sunmak amaçlanmaktadır.
wow-1.3.0.min.js